Phòng Tổ Chức Hành Chính: 02943 882015 or 02943 884575

Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ: 02946 545556

Phòng Kế Toán Tài Chính: 02943 883858

Khoa Dược: 02946 553366 or 02943 885559