Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÀNG LONG
Năm thành lập: 01/07/2017
Trụ sở tại: Khóm 6 - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: 0294.3882015
Fax: 02943.883858
Email: Trungtamytdpcanglong@gmail.com

Tổ chức bộ máy hiện có: 269 người 

Cơ quan chủ quản: Sở y tế Trà Vinh.
Cơ sở vật chất: Tương đối đủ để hoạt động.
Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Sở y tế tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn