1. Trạm Y tế xã Bình Phú

     2. Trạm Y tế xã Phương Thạnh

     3. Trạm Y tế xã Huyền Hội

     4. Trạm Y tế xã Tân Bình

     5. Trạm Y tế xã Tân An

     6. Trạm Y tế xã Nhị Long

     7. Trạm Y tế xã Nhị Long Phú

     8. Trạm Y tế xã Mỹ Cẩm

     9. Trạm Y tế xã Đại Phước

     10. Trạm Y tế xã Đại Phúc

     11. Trạm Y tế xã Đức Mỹ

     12. Trạm Y tế xã An Trường

     13. Trạm Y tế xã An Trường A